Freš
Garance nejnižší ceny na potraviny online!

Všeobecné obchodní podmínky

Poslední aktualízace 20.07.2022

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.mujfres.cz, registrovaných a provozovaných obchodní společnosti Saver CR s.r.o., IČO:17316251, DIČ: CZ17316251, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, spisová značka C 368795 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „FREŠ“), pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.mujfres.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP FREŠ upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb FREŠ (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi FREŠ a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím internetového portálu www.mujfres.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u FREŠ zboží a/nebo službu nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží a/nebo služeb Zákazníkem (konečným spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.mujfres.cz možný (to se týká zejména alkoholických a/nebo tabákových výrobků).

1.3. U konkrétní nabídky zboží a/nebo služeb FREŠ propagovaných na internetovém portálu FREŠ mohou být uvedena ujednání odchylující se od VOP. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je FREŠ archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. FREŠ může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. FREŠ informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.mujfres.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi FREŠ a Zákazníkem

2.1. FREŠ na internetovém portálu www.mujfres.cz propaguje zboží a služby, a to včetně hodnoty nabízeného zboží a/nebo služeb. Ceny nabízeného zboží a/nebo služeb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portáluwww.mujfres.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP, dále označovány jako „Objednávka“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči FREŠ a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na internetovém portálu www.mujfres.cz takové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let,

c) veškeré údaje, které poskytuje FREŠ, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Objednávku neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Objednávky,

e) se před zahájením užívání internetového portáluwww.mujfres.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.mujfres.cznekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou užívání minimální věk 18 let).

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Objednávka doručována, a případně sdělí informace důležité pro předání Objednávky. Váhový limit na Objednávku je 100 kg.

2.6. Zákazník bere na vědomí, že cena za zboží prodávaného na váhu (například ovoce, zelenina, maso) je uváděna v přibližné výši dle obvyklé váhy jednoho kusu. Zákazník si u těchto položek objednává pouze počet kusů. Cena za takové položky bude upravena dle konkrétní váhy zboží doručovaného Zákazníkovi v rámci dané Objednávky.

2.7. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit její obsah a údaje, které v Objednávce uvedl. Objednávku odešle Zákazník FREŠ kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné.

2.8. FREŠ je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud k potvrzení ze strany Zákazníka nedojde, považuje FREŠ příslušnou Objednávku za neplatnou.

2.9. Kupní smlouva mezi FREŠ a Zákazníkem vzniká akceptací Objednávky Zákazníka ze strany FREŠ, která je zaslána bez zbytečného odkladu po obdržení Objednávky, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce. Cena Objednávky bude upravena dle skutečné váhy zboží prodávaného na váhu, které je dodáváno v rámci Objednávky, s čímž Zákazník souhlasí.

2.10. V případě, že Objednávka obsahuje tabákové výrobky, alkoholické nápoje či jiné zboží či služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, je FREŠ oprávněn prověřit věk Zákazníka před uzavřením Smlouvy. Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je FREŠ oprávněn neuzavřít se Zákazníkem Smlouvu.

2.11. Následně FREŠ doručí Objednávku Zákazníkovi. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka také jeho zástupce či jiná fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za FREŠ předává, věrohodně prokáže svou totožnost. V případě, že Objednávka obsahuje zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18 let, a to buď na základě právních předpisů nebo pokud je tak určeno ze strany FREŠ, je osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) povinna vždy věrohodně prokázat osobě pověřené FREŠ k předání Objednávky svůj věk; pokud osoba přebírající Objednávku (i Zákazník) neprokáže, že již dosáhla věku 18 let, nebude jí zboží předáno a/nebo služba poskytnuta a případná uhrazená cena takového zboží bude Zákazníkovi vrácena.

2.12. Při předání Objednávky bude Zákazníkovi předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží. FREŠ v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, nevystavuje daňový doklad Zákazníkovi. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.mujfres.cz.

2.13. Zákazník bere na vědomí, že FREŠ není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití internetovém portálu www.mujfres.cz.

2.14. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Zákaznický účet

3.1. K dokončení Objednávky prostřednictvím internetového portáluwww.mujfres.cz je zapotřebí provést registraci Zákazníka, čímž dojde k založení jeho zákaznického účtu.

3.2. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

3.3. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu FREŠ informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je FREŠ oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. FREŠ neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

IV. Změna Smlouvy, doobjednávky a odstoupení od Smlouvy před doručením Objednávky

4.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na internetovém portálu www.mujfres.cz. Změna Objednávky po jejím dokončení, resp. po uzavření Smlouvy, je možná pouze, pokud FREŠ telefonicky či jinak kontaktuje Zákazníka s tím, že objednané zboží již není dostupné a/nebo v případě doobjednávky zboží učiněné Zákazníkem v časovém intervalu zobrazeném v zákaznickém prostředí u jednotlivých otevřených objednávek. Možnost doobjednávky bude možný pouze u objednávek doručovaných nejdříve za 180 min. od potvrzení objednávky. V případě doobjednávky není Zákazníkovi účtována další cena za službu dodání zboží (z hlediska této služby se jedná o jednu objednávku), případné slevy nabízené na internetovém portálu www.mujfres.cz se však nesčítají (například, v případě slevové akce 2+1 zdarma nevzniká zákazníkovi nárok na 1 kus zboží zdarma, pokud druhý kus zboží zakoupil až v rámci doobjednávky).

4.2. Zákazník je oprávněn odstoupit od Smlouvy prostřednictvím internetového portálu www.mujfres.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží z Objednávky. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem FREŠ) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Objednávka již vypravena Zákazníkovi, není možné odstoupit od Smlouvy ani změnit adresu nebo čas doručení.

4.3. Zákazník je při změně Objednávky i odstoupení od Smlouvy dle předchozího odstavce povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a případně i číslo účtu pro vrácení kauce na cenu Objednávky, pokud byla uhrazena. Neuvede-li Zákazník číslo účtu pro vrácení kauce, pak bude kauce vrácena na účet, z něhož byla provedena platba na její zaplacení.

V. Cena Objednávky a platební podmínky

5.1. Cena Objednávky a případné další náklady dle Smlouvy je splatná při předání zboží z Objednávky Zákazníkovi. Zákazník může uhradit při dokončení Objednávky kauci bezhotovostně platební kartou prostřednictvím zabezpečené platební brány. Tato kauce bude následně započtena na cenu Objednávky po jejím předání, případný přeplatek je vrácen Zákazníkovi na účet, ze kterého kauci zaplatil, nedoplatek Zákazník nedoplácí. Zákazník jinak hradí cenu Objednávky při předání zboží z Objednávky buď platební kartou nebo v hotovosti Volbu ohledně úhrady ceny Objednávky učiní Zákazník před dokončením Objednávky. V odůvodněných případech může FREŠ požadovat úhradu kauce na cenu Objednávky před odesláním zboží z Objednávky. Před zaplacením kauce na cenu Objednávky není FREŠ povinen zboží z Objednávky Zákazníkovi odeslat.

5.2. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce. Výše aktuální ceny za dodání zboží na místo určené v den, co byla učiněna Objednávka zboží, je uvedena na strankách www.mujfres.cz

5.3. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží.

5.4. Podle zákona o evidenci tržeb je FREŠ povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

VI. Odpovědnost a záruky

6.1. FREŠ odpovídá Zákazníkovi za vady zboží a/nebo služeb v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. FREŠ tak odpovídá Zákazníkovi, že zboží a/nebo služba při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží a/nebo služba byla vadná již při převzetí

6.2. V souladu s ustanovením § 2165 odst. 1 Občanského zákoníku je Zákazník oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. To neplatí v případě, že se jedná o zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, v případě opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, v případě použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měla při převzetí Zákazníkem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

6.3. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v ustanovení § 2161 Občanského zákoníku, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu FREŠ nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že FREŠ nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud Zákazník před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Zákazník vadu sám způsobil. Má-li zboží vadu, z níž je FREŠ zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o věc použitou, má Zákazník místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu. Práva z vadného plnění se uplatňují u FREŠ. Pokud je to možné, Zákazník nejprve kontaktuje FREŠ prostřednictvím zákaznické linky či e-mailem a dohodne se s FREŠ na dalším postupu. Pro posouzení vady bude FREŠ obvykle požadovat zaslání fotodokumentace vady a/nebo předání vadného zboží. Uplatní-li Zákazník právo z vadného plnění, potvrdí mu FREŠ v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

6.4. FREŠ nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním Zákazníka nebo na základě okolností na straně Zákazníka.

6.5. Zákazník bere na vědomí, že FREŠ nenese odpovědnost za plynulý, nepřerušený, bezchybný a bezpečný chod internetového portáluwww.mujfres.cz. FREŠ nenese ani odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.mujfres.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.mujfres.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

6.6. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a FREŠ dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně FREŠ vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky FREŠ anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VII. Vratné zálohované obaly

7.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

7.2. Zálohované obaly je možno vracet i přímo řidiči rozvozu při předání další Objednávky, který přijme i zálohované obaly nekoupené u FREŠ pokud FREŠ nabízí takový druh zboží, ze kterého obal pochází.

7.3. Řidič rozvozu při převzetí zálohovaných obalů od Zákazníka na místě zadá informace o jejich převzetí.

7.4. Zákazník má možnost řidiči rozvozu při převzetí zálohovaných obalů oznámit, požaduje-li vrácení zálohy za tyto obaly peněžní formou. V případě, že Zákazník požaduje vrácení zálohy za předané zálohované obaly v penězích, je možné postupoval následovně:

a) Objednávka dovezená řidičem rozvozu má být uhrazena při jejím předání Zákazníkovi – řidič rozvozu může snížit cenu Objednávky o zálohu za vrácené zálohované obaly;

b) Objednávka již byla uhrazena – řidič rozvozu a/nebo Zákazník kontaktuje zákaznickou podporu na telefonu nebo emailem na a na základě jím poskytnutých údajů mu bude platba zaslaná do 3 dnů od oznámení na jím sdělený účet. V případě, že Zákazník účet nesdělí, bude mu platba poukázána na bankovní účet, ze kterého hradil Objednávku, je-li FREŠ tento účet znám.

VIII. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky, elektronické cigarety a příslušenství

8.1. Tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření a elektronické cigarety (dále jen „Tabákové výrobky“) mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán.

8.2. FREŠ, jako prodejce Tabákových výrobků prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, je vybaven počítačovým systémem, který jednoznačně ověří věk spotřebitele v okamžiku prodeje (tedy že spotřebitel není mladší 18 let), a to následovně:

- Nákup Tabákových výrobků na FREŠ je umožněn pouze Zákazníkům, kteří mají registrovaný uživatelský účet s vyplněnými osobními údaji a který před objednávkou Tabákových výrobků sdělí FREŠ své datum narození. Zákazník při registraci účtu uvádí základní identifikační údaje nejméně ve formě jméno a příjmení – dále viz čl. 3.2 VOP. Pouze registrovanému uživateli je umožněno vložit Tabákové výrobky do FREŠ. Neregistrovaný Zákazník je systémem upozorněn, aby se v případě zájmu o nákup tabákových výrobků registroval; pro neregistrovaného uživatele neplatí následující body systému ověřování věku.

- Registrovaný Zákazník vkládá do FREŠ Tabákové výrobky dle své volby; počítačový systém FREŠ v ten samý okamžik automaticky dosud neověřenému Zákazníkovi při prvním nákupu Tabákových výrobků zablokuje platbu předem (tedy distančně, bez přítomnosti kurýra) za nákup obsahující Tabákové výrobky. Pokud jsou Tabákové výrobky z FREŠ kdykoli později vyjmuty, platba předem je Zákazníkovi umožněna. Operace podle tohoto bodu se zákazníkovi projeví při fázi výběru způsobu placení v rámci objednávkového formuláře.

- Před dokončením prvního nákupu Tabákových výrobků je Zákazník vyzván k zadání svého data narození. Systém automaticky kontroluje splnění podmínky věku nejméně 18 let pro umožnění dokončení objednávky nákupu s obsahem Tabákových výrobků.

- Registrovaný Zákazník po zadání data narození a splnění podmínky věku nejméně 18 let standardním procesem na FREŠ zadává a dokončuje objednávku Tabákových výrobků. Kupní smlouva je vytvořena potvrzením objednávky, právní účinnost kupní smlouvy pro první nákup Tabákových výrobků je ale vázána na okamžik jednoznačné ověření věku registrovaného Zákazníka.

- Před předání prvního nákupu Tabákových výrobků kurýr věrohodně ověří věk Zákazníka za pomoci elektronického systému. Registrovaný Zákazník nechává kurýra nahlédnout do svého průkazu totožnosti, kurýr ověřuje věk registrovaného Zákazníka potvrzením v mobilní aplikaci, kde se zároveň elektronicky systémově provede verifikace s údaji vyplněnými při registraci – o provedení verifikace je Zákazník počítačovým systémem informován zprávou do účtu/e-mailem. Platí, že zboží při prvním nákupu Tabákových výrobků musí převzít právě majitel účtu Zákazníka (dochází k jednoznačnému ztotožnění osoby), jinak smlouva na nákup Tabákových výrobků nemůže být splněna (v důsledku splnění rozvazovací podmínky zaniká), nákup není předán.

- Při prokázání věku Zákazníka nad 18 let při prvním nákupu se účet Zákazníka stává ověřeným, pro další nákup Tabákových výrobků neplatí omezení způsobu platby, ani nedochází k odložené účinnosti Smlouvy, s výjimkou situace, kdy nákup přebírá třetí osoba za Zákazníka.

- Kurýr je při každém nákupu tabákových výrobků povinen ověřit způsobem uvedeným výše věk osoby přebírající nákup a nepředá nákup v části obsahující Tabákové výrobky osobě mladší 18 let – dochází ke splnění rozvazovací podmínky obdobně jako v bodu výše.

8.3. Zákazník je oprávněn učinit Objednávku ohledně alkoholických výrobků pouze v případě, že je starší 18 let, mladším osobám je jejich prodej zakázán. Osobě mladší 18 let nebude nákup obsahující alkoholické výrobky předán v rozsahu zboží obsahujícího alkohol.

8.4. FREŠ si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje alkoholických a tabákových výrobků také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

IX. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.mujfres.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.mujfres.cz výhradně pro svou potřebu, a dále se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portálwww.mujfres.cz.

9.2. Přístup a užití internetového portálu www.mujfres.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

9.3. Zákazník není oprávněn při užití internetového portáluwww.mujfres.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.mujfres.cz. Internetový portál www.mujfres.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků FREŠ a který je v souladu s jeho určením.

9.4. Zákazník užívá internetový portál www.mujfres.cz na vlastní riziko a bere na vědomí, že fotografie na internetovém portálu www.mujfres.czjsou pouze ilustrativní.

9.5. FREŠ neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.mujfres.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portálwww.mujfres.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

9.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portáluwww.mujfres.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí FREŠ, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. FREŠ se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.mujfres.cz je nezávadný.

9.7. FREŠ si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné třetí osoby k internetovému portálu www.mujfres.cz.

9.8. FREŠ není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

X. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

10.1. Jak FREŠ zpracovává osobní údaje Zákazníka je popsáno v příslušné sekci. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat FREŠ o změně ve svých osobních údajích.

XI. Doručování a převzetí

11.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je obvykle doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

11.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XII. Závěrečná ustanovení

12.1. Smlouva stejně jako veškeré vztahy související s užitím internetového portálu www.mujfres.cz se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. V případě soudního sporu mezi Zákazníkem a FREŠ je místně příslušným soudem soud podle sídla FREŠ.

12.2. V případě jakýchkoli připomínek či stížností je Zákazníkovi k dispozici zákaznická podpora po telefonu či emailem. V případě sporu mezi Zákazníkem a FREŠ může Zákazník kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na internetových stránkách České obchodní inspekce.

12.3. FREŠ je oprávněn ke své činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

12.4. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIII. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový portál/ e-shop: www.mujfres.cz
Zákaznická telefonická linka: + 420 720 418 752
Email zákaznické podpory: [email protected]
Uvedené Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.07.2022.