Freš
Garance nejnižší ceny na potraviny online!

Reklamace zboží

Poslední aktualízace 20.07.2022

1.1. Reklamace zboží:

Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě oznámit (reklamovat) FREŠ. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadlá expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí Zákazník zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za FREŠ předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. poškození ochranného obalu). V případě pozdější reklamace zboží, se Zákazník spojí s FREŠ buď prostřednictvím zákaznické linky nebo e-mailem. Pro posouzení reklamace může FREŠ požadovat po Zákazníkovi prokázání vady, obvykle zasláním fotodokumentace vady zboží.

1.2. Odstoupení od Smlouvy:

V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za FREŠ předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy FREŠ telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.mujfres.cz, identifikovat zboží a případnou vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušného odstoupení od Smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy nese Zákazník náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.3.

Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, vrátí mu FREŠ bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem kterým je obdržel. FREŠ vrátí Zákazníkovi přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Zákazník souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Zákazník zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který FREŠ nabízí, vrátí FREŠ Zákazníkovi náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, FREŠ není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník zboží předá nebo prokáže, že zboží FREŠ odeslal. FREŠ převezme zboží od Zákazníka v jeho domácnosti na své náklady, jestliže Zákazník odstoupí od smlouvy uzavřené mimo prostor obvyklý pro podnikání FREŠ, zboží bylo dodáno do domácnosti Zákazníka v okamžiku uzavření smlouvy a povaha zboží jej neumožňuje odeslat obvyklou poštovní cestou.

1.4.

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

1.5.

V souladu s ustanovením § 1837 písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze - např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu, nebo u zboží, které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečnostní uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží. S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že FREŠ je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je FREŠ oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

KONTAKT PRO REKLAMACI

K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
Saver CR, s.r.o., IČO: 17316251, DIČ: CZ17316251
Spisová značka: C 368795 vedená u Městského soudu v Praze Den zápisu:
11. července 2022
Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10

Email: [email protected]
Tel.: +420 720 418 752

Reklamační řád je platný od 01.07.2022.